برخی از پروژه ها

  • جرثقیل جفت پل شرکت تسدید

   جرثقیل سکوی سروش

  مشخصات:

  • ظرفیت:                                     10 تن جفت پل
  • دهانه:                                       7 متر.
  • طول مسیر حرکت:                        22متر.
  • ارتفاع بالابری:                              15 متر.
  • تجهیزات اضافی:   حفاظت اضافه بار، سوئیچهای حدی، حفاظت حرارتی موتور
  • تعداد:                           1 دستگاه.
  • کارفرما:                         شرکت تسدید

   سکوی نفتی سروش

  • توضیحات: نصب بر روی سکوی نفتی سروش (خلیج همیشه فارس) جهت تخلیه بار از روی کشتی

ادامه مطلب ...