قرقره فلزی

 

 

قرقره فلزی جهت انتقال عرضی و طولی کابل برق می باشد.

حسن این نوع قرقره های فلزی نسبت به پلاستیکی ، پایین بودن شکنندگی و کمتر بودن ساییدگی می باشد.

قرقره فلزی جرثقیل سقفی

قرقره فلزی جرثقیل سقفی  قرقره فلزی جرثقیل سقفی